Tính đến ngày 30/6/2022, nợ phải trả của VinGroup là hơn 396.914 tỷ đồng tăng gần 48% so với đầu năm và cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, VinGroup đang phải đối mặt với khoản nợ hơn 41.006 tỷ đồng đến hạn phải trả.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (gọi tắt là BCTC tháng 6/2022), Tập đoàn VinGroup – Công ty CP (HOSE: VIC) đang có nợ phải trả của là hơn 396.914 tỷ đồng tăng gần 48% so với đầu năm.

Trong khi đó vốn chủ sở hữu là hơn 132.403 tỷ đồng giảm khoảng 17% so với đầu năm.

Như vậy có thể thấy VinGroup đang có nợ phải trả cao gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó,  BCTC tháng 6/2022 cũng ghi nhận khoản nợ trái phiếu dài hạn của VinGroup là hơn 77.379 tỷ đồng.

Các tổ chức lưu ký/phát hành trái phiếu cho VinGroup gồm: Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương với giá trị hơn 50.761 tỷ đồng; Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam gần 1.000 tỷ đồng.Và 2 tổ chức nước ngoài hơn 25.619 tỷ đồng.

Ngoài ra, VinGroup cũng đang phải đối mặt với khoản nợ vay hơn 25.658 tỷ đồng với các ngân hàng và các tổ chức liên quan đến hạn phải trả.

Cụ thể, VinGroup vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương hơn 6.716 tỷ đồng (trong đó đến hạn phải trả 1.056 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 912 tỷ đồng (trong đó đến hạn phải trả 90,2 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2.984 tỷ đồng (trong đó đến hạn phải trả 2.092,2 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Quân Đội đến hạn phải trả gần 93 tỷ đồng.

VinGroup cũng vay một số đối tác doanh nghiệp 12.111 tỷ đồng ( trong đó đến hạn phải trả 12.077 tỷ đồng; Các bên thu xếp tín dụng của các khoản vay hợp vốn 1 – 7 hơn 52.653 tỷ đồng (trong đó đến hạn phải trả gần 10.260 tỷ đồng).

Như vậy, tính đến ngày 30/6/2022, VinGroup đang phải đối mặt với khoản nợ hơn 41.006 tỷ đồng đến hạn phải trả.

bctc-vin-1-1664440684.jpg

Tình hình nợ vay của VinGroup vào ngày 30 tháng 06 năm 2022.

 

Bên cạnh việc phải gánh khoản nợ lớn hơn 41.006 tỷ đồng đến hạn phải trả thì hoạt động kinh doanh của VinGroup khá ảm đạm trong 6 tháng đầu năm khi chỉ ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 31.614 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của VinGroup tăng 91% lên mức hơn 21.090 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng 22%, lên gần 6.951 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay hơn 5.061 tỷ đồng).

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VinGroup trong 6 tháng đầu năm báo lỗ gần 1.490 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn có lãi tới 6.423,6 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động khác lãi hơn 4.976 tỷ đồng nên VinGroup vẫn báo lãi trước thuế gần 3.487 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, giảm tới 45,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp báo lãi hơn 1.065 tỷ đồng, giảm 27,5%.

bctc-vin-2-1664440852.jpg

Tính đến ngày 30/6/2022, nợ phải trả của VinGroup lên tới hơn 396.914 tỷ đồng.

 

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của VinGroup đạt gần 528.958 tỷ đồng, tăng gần 24% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu của doanh nghiệp tăng 49% lên mức hơn 111.815 tỷ đồng; Tiền và các khoản tương đương tiền 114,7% đạt 42.209 tỷ đồng,...

Hàng tồn kho của VinGroup cũng tăng 40,5% so với hồi đầu năm lên hơn 80.978 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại bất động sản để bán đang xây dựng (67.821 tỷ đồng), nguyên vật liệu (8.790 tỷ đồng), bất động sản để bán đã hoàn thành (hơn 2.266 tỷ đồng),...

Về cơ cấu nguồn vốn, kết thúc 6 tháng đầu năm, nợ phải trả của VinGroup tăng 48% so với hồi đầu năm lên mức hơn 396.914 tỷ đồng, chiếm tới 75% nguồn vốn của doanh nghiệp. Khoản nợ phải trả của VinGroup bao gồm số tiền khách hàng và các đối tác trả trước để mua các sản phẩm, đặc biệt là mua bất động sản chiếm phần lớn, đạt xấp xỉ 134.100 tỷ đồng; Bên cạnh đó VinGroup còn có các khoản phải trả ngắn hạn khác như: nợ nhà cung cấp, thuế và các khoản chi phí xây dựng trích trước.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của VinGroup chỉ chiếm 25% gần 132.044 tỷ đồng. Do đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2,98 lần.